REGULAMIN SPRZEDAŻY ODBYWAJĄCEJ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ KREDKI.EU

§ 1  Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy  pośrednictwie Pośrednika. 

2. Dane  osobowe  –  wszelkie  informacje  dotyczące  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do  zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Dostawca  –  podmiot  będący  stroną  Umowy  sprzedaży  Towaru  prezentowanego  w  Ofercie  internetowej  zawieranej  z  Klientem,  obowiązany  do  dostarczenia  Klientowi  Towaru  wraz z rachunkiem. 

4.Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający 

na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym  sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę  Towaru do Klienta. 

5. Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla  Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną  zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. 

6. Klient  –  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  występująca   w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty  internetowej  zobowiązuje  Pośrednika  do  przesłania  Zamówienia  celem  zawarcia  Umowy  sprzedaży z Dostawcą. 

7.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380   z późn. zm.). 

8. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez  Pośrednika za pośrednictwem sklepu internetowego kredki.eu oraz aukcji w serwisie internetowym allegro.pl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu. 

9. Pośrednik  –  przedsiębiorca  zarządzający  sklepem  internetowym  kredki.eu  oraz  aukcjami  w serwisie internetowym allegro.pl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach

Dropshippingu.  

10.Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów  i przekazanie ich do Dostawcy. 

11.Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy

Klientem a Dostawcą. 

12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 

13. Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada  2009  r.  ustanawiające  wspólnotowy  system  zwolnień  celnych  (Dz.Urz.UE.L  z  2009  r.  Nr  324  str. 23). 

14. Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.  15. Umowa  Dropshippingu  –  umowa  o świadczenie  usług  Dropshippingu  zawierana  między  Pośrednikiem a Klientem. 

16. Umowa  sprzedaży  –  umowa  sprzedaży  Towarów  w  rozumieniu  art.  535  Kodeksu  cywilnego,  zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym. 

17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

18. Ustawa  o  prawach  konsumenta  –  ustawa  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 

19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). 

20. Ustawa  o  VAT  –  ustawa  z  dnia  11  marca  2004  roku  o  podatku  od  towarów  i  usług  (tj.  Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające   w  szczególności  informację  w  zakresie  ilości  Towaru  oraz  miejsca  dostawy  oraz  inne  dane  umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.     

22. Sklep internetowy kredki.eu - strona internetowa, za pomocą której Pośrednik przedstawia ofertę dostawców oraz oferuje usługę pośrednictwa w sprzedaży oferowanych towarów.

§ 2  Postanowienia ogólne   

1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami  niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza: 

a. akceptację postanowień Regulaminu; 

b. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do  obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub  przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych; 

c. wyrażenie  przez  Klienta  zgody  na  wykonanie  przez  Pośrednika  Umowy  Dropshippingu.  Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo  do  odstąpienia  od  Umowy  Dropshippingu  na  mocy  art.  38  pkt  1  Ustawy  o  prawach  konsumenta. 

2. Oferta  kierowana  jest  do  osób  fizycznych  dokonujących  czynności  prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  ze  swoją  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową,  a  więc  występujących   w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

3. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę  pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej  realizacji,  w  szczególności  poprzez  przekazanie  Zamówienia  do  Dostawcy  oraz  przekazanie   w imieniu Klienta Ceny. 

4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca. 

5. Wszystkie  informacje  zawarte  w  Ofercie  internetowej,  odnoszące  się  do  Towarów  (łącznie z   cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do  zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku,  gdy  wybrany  przez  Klienta  Towar  jest  dostępny  w  magazynie  Dostawcy.  W  przypadku  niezgodności  informacji  podanych  w  treści  Oferty  internetowej  z  rzeczywistym  stanem  magazynowym  Dostawcy,  Klient  jest  informowany  o  tym  fakcie  i  ma  możliwość  zmiany  Zamówienia w całości lub w części. 

7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego  Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości  lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma

informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e- mail. Dokonana przez Klienta zapłata za  zamówiony  Towar,  który  nie  mógł  zostać  dostarczony,  zostanie  przez  Dostawcę  zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia. 

8. Zdjęcia  umieszczone  w  danej  Ofercie  internetowej  mają  charakter  informacyjny.  Niewielkie  różnice  w  kolorze  faktycznym  i  przedstawionym  na  zdjęciu  mogą  również  wynikać  z  różnic   w ustawieniach monitora Klienta. 

9. Wobec  Pośrednika  nie  przysługują  Klientowi żadne  roszczenia  mające  związek  z  zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak  Klientowi,  w  miarę  możliwości,  niezbędnej  pomocy  zarówno  w  zakresie  reklamacji  Towarów  składanej  Dostawcy,  jak  i  składania  przez  Klienta  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  sprzedaży (§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy. 

10. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania   w  zakresie  przekazania  Zamówienia  do  Dostawcy  oraz  w  zakresie  przekazania  Dostawcy  uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.  11. Dostawca  udzielił  Pośrednikowi  licencji  niewyłącznej  na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności  względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych  zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.     

 

§ 3  Składanie Zamówień

1. Realizacja  usługi  Pośrednika  w  przedmiocie  przekazania  treści  Zamówienia  do  Dostawcy  inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia. 

2. Złożenie Zamówienia  jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru  oraz  innych  informacji  wymaganych  do  realizacji  zamówienia.  Do  danych  tych  zaliczają  się   w  szczególności:  imię  i  nazwisko  osoby  fizycznej,  nazwa  osoby  prawnej  lub  nazwa  jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu,  województwo,  numer  telefonu  komórkowego,  adres  e‐mail,  ewentualnie  inne  niezbędne  do  prawidłowego doręczenia przesyłki dane.     

 

§ 4  Dokonywanie płatności – Ceny   

1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy  sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta. 

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie  polskiej  i  są  cenami  całkowitymi,  w  szczególności  zawierają  informacje  dotyczące  kosztów dostawy. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta. 

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez Klienta  przycisku „Kup teraz”. 

4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności: 

a. przelew bankowy; 

b. karta płatnicza/kredytowa. 

5. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) 

dni  od  złożenia  Zamówienia  powoduje  zwolnienie  Pośrednika  z  obowiązku  przekazania  treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia) oraz umożliwia uzyskanie zwrotu prowizji od  serwisu internetowego allegro.pl, jeśli umowa zawarta została za jego pośrednictwem.     

 

§5  Realizacja Zamówień 

1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie  Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez  Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy. 

2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 3 (słownie:  trzech) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać  Towar w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika.  Doręczenie  Towaru  Klientowi  powinno  nastąpić  w  terminie  między  5  (słownie:  pięć),  a 8 (słownie: osiem) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie  później niż w terminie 10 (słownie: piętnaście) dni roboczych. 

3.Po upływie 15 (słownie: piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę  uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi Cenę  albo wysyła ponownie nowy Towar.

4. Klient,  odbierając  Towar,  powinien  sprawdzić  stan  przesyłki.  W  przypadku  stwierdzenia  zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół  szkody,  który  wraz  z  ewentualną  reklamacją  powinien  zostać  niezwłocznie  przesłany  do  Pośrednika.     

 

§ 6  Uprawnienie do odstąpienia od umowy   

1. Pośrednik  informuje  w  imieniu  Dostawcy, że  każdemu  Klientowi  będącemu  konsumentem   w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy  sprzedaży,  w  terminie  14  (słownie:  czternastu)  dni,  bez  podania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach  konsumenta (kosztów odesłania towaru). 

2. Klient  może  odstąpić  od  Umowy  sprzedaży  (zawartej  na  odległość  lub  poza  lokalem  przedsiębiorstwa),  składając  Dostawcy  –  za  pośrednictwem  Pośrednika  –  oświadczenie   o  odstąpieniu  od  Umowy  sprzedaży.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  powinno  zostać  wysłane  mailowo,  z  wyróżnieniem  w  tytule  wiadomości  e‐mail  numeru  Zamówienia  na  adres  e‐mail  podany w zakładce kontakt lub przypisany do konta w serwisie internetowym allegro.pl. 

3. Po  złożeniu  przez  Klienta  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Umowy  sprzedaży,  Pośrednik  niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar.  Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni. 

4.Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej   w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta.  Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego   z żadnymi kosztami. 

5.Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1- 4 Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych  przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych  przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa  właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach  UE.    

6. Z  uwagi  na  fakt, ż e  Pośrednik  uzyskał  od  Klienta  wyraźną  zgodę  na  zawarcie  Umowy  Dropshippingu  (tak  §  2  ust.  1  lit.  c  Regulaminu)  i  przed  rozpoczęciem świadczenia  przez  Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia 

od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta nie  przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu. 

   

§ 7  Reklamacje dotyczące Towarów 

1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed  upływem  dwóch  lat,  a  to  na  zasadach  określonych  w  art.  556‐576  Kodeksu  cywilnego,   z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie. 

2.Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować  na  adres  e‐mail  Pośrednika  podany  w  zakładce  kontakt  lub  przypisany  do  konta  w serwisie internetowym allegro.pl. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy  Klientowi  w  przekazaniu  reklamacji  Dostawcy.  Reklamacje  rozpatrywane  są  w  terminach  wynikających z właściwych przepisów prawa. 

 

§ 8  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Pośrednik  podejmuje  działania  w  celu  zapewnienia  poprawnego  działania  każdej  Oferty  internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się  usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach  w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej. 

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę  wystąpienia nieprawidłowości. 

4. Pośrednik  zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia  każdej  reklamacji  w  terminie  do  14  (słownie:  czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu  Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.     

 

§ 9  Postanowienia końcowe   

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 roku. 

2. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

3. Wszelkie spory związane z Umową Dropshippingu będą rozstrzygane przez właściwe polskie

sądy  powszechne.