REGULAMIN SPRZEDAŻY ODBYWAJĄCEJ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ KREDKI.EU

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem,

obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz z rachunkiem.

4.Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający

na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym

sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta.

5. Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy,

z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.

6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze

konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje

Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą.

7.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

8. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika

za pośrednictwem sklepu internetowego kredki.eu oraz aukcji w serwisie internetowym allegro.pl, mająca

na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.

9. Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający sklepem internetowym kredki.eu oraz aukcjami w serwisie internetowym

allegro.pl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach

Dropshippingu.

10.Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich

do Dostawcy.

11.Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy

Klientem a Dostawcą.

12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

13. Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia

16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23).

14. Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.

15. Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Pośrednikiem a Klientem.

16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego,

zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.

17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

20. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy,

zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy

oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

22. Sklep internetowy kredki.eu - strona internetowa, za pomocą której Pośrednik przedstawia

ofertę dostawców oraz oferuje usługę pośrednictwa w sprzedaży oferowanych towarów.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami

niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:

a. akceptację postanowień Regulaminu;

b. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do

obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą

Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;

c. wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu. Jednocześnie

Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy

Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio

ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta

w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

3. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę

pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji,

w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.

4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami),

nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy

z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku,

gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności

informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy,

Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.

7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego

Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości

lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma

informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e- mail. Dokonana przez Klienta

zapłata za zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona

niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

8. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice

w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic w ustawieniach

monitora Klienta.

9. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub

przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak

Klientowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej

Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy

Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

(§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy.

10. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych

przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny. 11. Dostawca

udzielił Pośrednikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go

jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw

autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie

należy kierować do Dostawcy.

§ 3 Składanie Zamówień

1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy

inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia.

2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie

towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych

zaliczają się w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa

jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania

lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne

niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane.

§ 4 Dokonywanie płatności – Ceny

1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy

sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w

walucie polskiej i są cenami całkowitymi, w szczególności zawierają informacje dotyczące

kosztów dostawy. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej

przez Klienta.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez

Klienta przycisku „Kup teraz”.

4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

a. przelew bankowy;

b. karta płatnicza/kredytowa.

5. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu)

dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści

Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia) oraz umożliwia uzyskanie zwrotu prowizji od

serwisu internetowego allegro.pl, jeśli umowa zawarta została za jego pośrednictwem.

§5 Realizacja Zamówień

1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie

Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.

2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 3

(słownie: trzech) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się

wysłać Towar w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika.

Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w terminie między 5 (słownie: pięć),

a 8 (słownie: osiem) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale

nie później niż w terminie 10 (słownie: piętnaście) dni roboczych.

3.Po upływie 15 (słownie: piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę

uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi

Cenę albo wysyła ponownie nowy Towar.

4. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia

zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić

protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.

5. Pośrednik wystawia rachunek/fakturę wyłącznie za usługę pośrednictwa, nie za całkowitą cenę towaru.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem

w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej

Umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny i

bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,

art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).

2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza

lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika –

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu

powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail

numeru Zamówienia na adres e‐mail podany w zakładce kontakt lub przypisany

do konta w serwisie internetowym allegro.pl.

3. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

Pośrednik niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który

Klient ma odesłać Towar. Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.

4.Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za

Towar najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania

Towaru odesłanego przez Klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy

użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1- 4 Regulaminu dotyczą Umów

sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE.

Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w

Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy,

które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.

6. Z uwagi na fakt, ż e Pośrednik uzyskał od Klienta wyraźną zgodę na zawarcie

Umowy Dropshippingu (tak § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu) i przed rozpoczęciem świadczenia

przez Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia

od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta

nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu.

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów

1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona

przed upływem dwóch lat, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego,

z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.

2.Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy

kierować na adres e‐mail Pośrednika podany w zakładce kontakt lub przypisany do konta

w serwisie internetowym allegro.pl. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej

pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są w

terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej

Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i

zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub

przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14

(słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed

upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 roku.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie

mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Wszelkie spory związane z Umową Dropshippingu będą rozstrzygane przez właściwe polskie

sądy powszechne.